آیکن و کد مربوط به لوگو پولام

وبسایت‌های استفاده کننده از درگاه پرداخت پولام می‌توانند لوگو پولام را در قسمتی از وب‌سایت خود که برای کاربران قابل مشاهده باشد با روش زیر قرار دهند.

لوگو پولام

Logo-polam

<a href=”https://polam.io”>
<img src=”https://polam.io/wp-content/uploads/2023/08/Logo-polam.png” alt=”لوگو پولام” width=”300″ />
</a>

آیکون پولام

Icon-polam-white

<a href=”https://polam.io”>

<img src=”https://polam.io/wp-content/uploads/2023/08/Icon-polam.png” alt=”آیکون پولام” width=”150″ height=”150″ />

</a>