فعالسازی درگاه بانک سامان: راهنمای جامع تصویری + درگاه مستقیم و واسط