اهمیت کد پذیرنده و کد پایانه دستگاه کارتخوان و کاربرد آن